Reglament

Reglament


1. El Club Unió D'esports Obligats i Soferts (CUDOS) organitza la 3a ARTESA MELÓ BIKE el dia  7 de Novembre de 2021, a les 09:00 hores, a Artesa de Segre (Lleida).
2. S'haurà de complir totes les mesures Covid que l'organitació estableixi en el moment de la prova. L'incomplimemt d'alguna de les mesures, pot suposar la NO participació a la prova.
3. La inscripció dóna dret al ciclista a la participació, així com al dorsal i/o placa identificatius, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.
4. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita.
5. És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.
6. El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.
7. S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent. El participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a la marxa.
8. S’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.
9. Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida, en cas contrari la organització prendrà les mesures adequades, segons consideri.
10. S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 687060520.
11. No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.
12. L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant la marxa.
13. L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants a la marxa, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.
14. Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de la marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.
15. L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la marxa.
16. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.
17. L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.
18. En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Unió D'esports Obligats i Soferts (CUDOS), plaça de les nacions catalanes s/n, Artesa de Segre (Lleida), essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.
19. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.
20. El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’ incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

Artesa Meló Bike 2021