ReglamentReglament

1. El Club Unió D'esports Obligats i Soferts (CUDOS) organitza la 4a ARTESA MELÓ BIKE el dia  6 de Novembre de 2022, amb Recollida de Dorsals de 08:00h a 08:45h i sortida a les 09:00 hores a Artesa de Segre (Lleida).


2. La inscripció dóna dret al ciclista a la participació, així com al dorsal i/o placa identificatiu, bossa del corredor, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.


3. Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a la inscrita. Les inscripcions dels menors d’edat no seran valides si no es presenta el full d’autorització degudament signat https://drive.google.com/file/d/12LEjFyoqfG3910keAXXZNgEfY_gZlK8P/view


4. És obligatori l’ús del casc per part de tots els participants, així com també queda prohibit l’ús d’auriculars que obstaculitzin els canals auditius dels participants.


5. El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.


6. S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent. El participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a la marxa.

 

7. L’organització es reserva la potestat d’establir un temps mínim de pas per als controls, limitant així l’accés de participants al recorregut llarg i de desviar-los cap a meta en cas que ho cregui oportú. 

 

8. S’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte, l’organització es reserva d’excloure participants que incompleixin aquest reglament


9. Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida, en cas contrari la organització prendrà les mesures adequades, segons consideri.


10. S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 690013792.


11. No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.


12. L’Organitzador no es fa responsable de cap tipus d’accident del que pogués ser víctima o causa el participant, així com dels possibles deutes que pugui contreure durant la marxa.


13. L’Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, recorregut, trofeus, etc. quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant dels mateixos a tots els participants a la marxa, ja sigui pels serveis de megafonia o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.


14. Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de la marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal.


15. L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a la marxa.


16. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.


17. L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.


18. En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit al Club Unió D'esports Obligats i Soferts (CUDOS), plaça de les nacions catalanes s/n, Artesa de Segre (Lleida), essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.


19. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

 

20. L’organitzador es reserva el dret a fer les modificacions i canvis pertinents i necessaris en aquest reglament per al bon funcionament i desenvolupament de l’activitat de forma unilateral.


21. El participant, en inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament.                  L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.

 

 

 

Comentaris

Publica un comentari a l'entrada

Entrades populars d'aquest blog

FOTOS 2022

Artesa Meló Bike 2021